Gender az angol és amerikai irodalomban és kultúrában-kifutó képzés

Gender az angol és amerikai irodalomban és a kultúrában Doktori Program (GEND)-kifutó képzés

Programvezető: Dr. Bollobás Enikő

E-mail: bollobas.eniko@btk.elte.hu

A Gender az angol és amerikai irodalomban és a kultúrában angol nyelvű PhD program célja a genderszemlélet rendszerszerű oktatása mind elméleti, mind módszertani tekintetben. Doktori programunk multidiszciplináris és komparatív; oktatási és kutatási terve a társadalmi nem fókuszán keresztül kíván sajátos szempontokat adni az irodalom és a kultúra tanulmányozásához. Egyfajta meta–paradigmát kínálunk, amely számos konkrét kutatásban alkalmazható, az irodalmi kánonok értelmezésétől a műfajkritikán és a korszakelemzéseken át az irodalom– és kultúraelméletek, valamint a történettudomány újfajta kérdésföltevéseiig. Minthogy ez a paradigma és a hozzá kapcsolódó szemlélet, elmélet és fogalomtár – már az angol nyelv lingua franca voltából adódóan is – nemzetközi, a paradigma elsajátításával a genderszemléletet alkalmazó irodalom–, ill. kultúrakritikusnak nem kell terminológiai nehézségeket leküzdenie ahhoz, hogy publikációival bekapcsolódhasson a nemzetközi tudományos életbe. Ugyanakkor nemcsak az angol és amerikai irodalomra és kultúrára irányuló vizsgálódások genderszempontú elméleti és fogalmi keretének megismerését tűztük célul, de a más nyelvek irodalmának és más kultúráknak komparatív vizsgálatát is.

A programban oktató tanárok a magyarországi gendertudomány prominens képviselői. A program vezetője Bollobás Enikő egyetemi tanár, az MTA levelező tagja, a genderszemléletű irodalom– és kultúrakritika egyik úttörője Magyarországon, monografikus jellegű tudományos könyvek szerzője. Bán Zsófia, Federmayer Éva és Zsadányi Edit a hazai anglisztika és amerikanisztika jól ismert képviselői, számottevő publikációs teljesítménnyel a hátuk mögött. Benczik Vera, Gács Anna, Hegyi Pál és Sipos Balázs hasonlóképp évtizedes publikációs tevékenységük és oktatói tapasztalatuk révén válhattak programunk alapító tagjaivá.

Mindannyian régóta oktatnak más doktori programokban, ahol genderszemléletű kurzusokat is tartanak. A társadalmi nem problematikájával kapcsolatos érdeklődésük szervesen nő ki szűkebb anglisztikai és amerikanisztikai kutatási területeikből: genderszemlélettől mentes irodalom– és kultúratudomány ma már elképzelhetetlen az angol és amerikai kultúrterületen.

A részvevők oktatási tapasztalata és tudományos publikációs tevékenysége garantálja doktori programunk minőségét. Az oktatók tudományos kutatói és publikációs tevékenységének megfelelően alakítottuk ki az oktatási struktúrát, amennyiben az egyes oktatott tárgyak mögött nemcsak a megfelelő tárgykör korábbi oktatása áll, de az oktatóknak a szóban forgó tárgykörben szerzett tudományos tapasztalata, korábbi kiadványaik (tanulmányaik és könyveik) sora is.

Témahirdetéseink pontosan lefedik a tantermi, szakmai kurzusblokkok tematikáját. A témakiírások arányosan oszlanak el a hat blokk között, amennyiben 2–3 téma esik egy–egy blokkra. Ajánlott disszertációs témáink között egyaránt található elméleti és szövegfókuszú; angol, ill. posztkoloniális és amerikai, ill. kanadai; irodalmi és kulturális, ill. történelmi tárgyú. Témakiírásaink és oktatott tárgyaink kölcsönösen megfelelnek egymásnak.

Programunkban a következő témahirdetések szerepelnek:

1. Gender–elméletek – történeti megközelítésben

2. A genderszempontú irodalom– és kultúrakritika témakörei

3. Gender és szexualitás a brit és (posztkoloniális) angol nyelvű irodalmakban

4. Gender és szexualitás az amerikai irodalomban

5. Gender és reprezentáció

6. Komparatív és intermediális gendertudomány, nőtörténelem

A doktori program elsősorban az anglisztika és amerikanisztika MA szakokon végzett hallgatók számára kíván elméleti és fogalmi keretet, valamint módszertani eszköztárat nyújtani. A programban ugyanakkor helye van bármilyen más diszciplínából (többek között a modern filológia más diszciplínáiból, továbbá a médiatudomány, a történettudomány, a vizuális stúdiumok és a művészettörténet felől) érkező hallgatóknak is, akik saját tudományos vagy szakmai területükön kívánják alkalmazni a genderszemléletet. Olyan hallgatók jelentkezésére számítunk, akik alap– és mesterképzésük során a társadalmi nemmel kapcsolatos témák felé fordultak, és most magasabb szintű tudományosságra és rendszeres ismeretekre kívánnak szert tenni. A képzés multi– és interdiszciplináris s egyúttal komparatív jellegű, amennyiben az irodalom– és kultúratudomány, a médiatudomány, a történettudomány és a vizuális stúdiumok szűkebb diszciplínáit megtermékenyítve, egyúttal e vizsgálódásokra támaszkodva alakít ki egy genderszemléletű paradigmát. Ez a paradigma átszínezi az egyes területek kérdésföltevéseit, elméleti kereteit, elemzéseit, és egyúttal sajátos megközelítéseket biztosít.