Amerikanisztika

Amerikanisztika Doktori Program (AMER)

Programvezető: Dr. Hegyi Pál, habilitált egyetemi docens 

E-mail: hegyi.pal@btk.elte.hu

 

Az ELTE Amerikanisztika Doktori Programja az Egyesült Államok irodalmának és kultúrájának tanulmányozására hivatott, ezt a munkát végzi 2000 óta. Elsősorban az amerikai írók és műveik komplex vizsgálatát tűzi ki célul, különösen alapos figyelmet szentelve a mai amerikai irodalomtörténet, irodalomelmélet, műkritika, esztétika, valamint az amerikai társadalom és kultúra legjelentősebb kérdéseinek. Az Egyesült Államokat az elmúlt évtizedekben rendkívüli változások jellemezték, amelyek az irodalom és a kultúra világát is áthatották. Különösen jelentős szerepet játszik az amerikai személyiség, az interperszonális kapcsolatok rendszere, az etnikai sokféleség, a multikulturalizmus, a bevándorlás, és a „politikai korrektség” (PC) irodalmi, művészeti és kulturális tükrözése, és egyre növekszik az amerikai múlt nagy fordulataival, társadalmi méretű változásaival, rendkívül összetett művelődéstörténetével történő szembenézés igénye. Szükség és lehetőség esetén kapcsolódási pontokat keresünk és ajánlunk az Egyetemen belüli társprogramokban, többek között az irodalomtudományi, történelmi, valamint nyelvészeti programok segítségével igyekszünk létrehozni a multidiszciplináris megközelítések lehetőségét és esélyeit.

A doktori program kiemelten a felsorolt kérdéseknek szenteli figyelmét, mindenkor az irodalomtudományi doktori iskola általános célkitűzéseit követve. Kiemelt hangsúlyt fektetünk esetben a disszertációk témájának gyakorlati megvalósíthatóságára, a forrásanyagok elérhetőségének biztosítására. A kutatásokat megalapozó, lehetőség szerint itthon fellelhető könyv- és levéltári, illetve az interneten kutatható tartalmakat gondosan megválasztott konzulensek vezetésével, elméleti és módszertani megalapozást nyújtó kurzusok biztosítása révén igyekszünk segíteni. Mindennek érdekében szoros figyelemmel kísérjük hallgatóink bibliográfiai munkálatainak menetét, publikációik elkészülését és elhelyezését, konferencia-szerepléseit, az oktatómunkát és konzultációkat. A Program munkanyelve az angol.

Az Amerikanisztika Program külön hangsúlyt helyez a disszertációk és publikációk angol magas nyelvi színvonalára, stiláris megmunkálására, az MLA (azaz a Modern Language Association of America) szabványainak betartására is. Igyekszünk az elkészülő publikációkat és magát a disszertációt az angol mellett magyarul is közlésre előkészteni.  

A doktori program vezetője Hegyi Pál PhD habilitált egyetemi docens, oktatói között ott van Bollobás Enikő, az MTA lev. tagja, egyetemi tanár Kövecses Zoltán DSc, professor emeritus, Magyarics Tamás CSc, egyetemi tanár, Federmayer Éva CSc, ny. egyetemi docens, Benczik Vera PhD, egyetemi adjunktus, Szabó Éva Eszter PhD, egyetemi adjunktus, Jávor-Szelid Veronika PhD, egyetemi adjunktus, Putz Orsolya PhD, egyetemi tanársegéd, és több, más programról meghívott vendégtanár.

Az ELTE Amerikanisztika Doktori Program nemzetközi kitekintéséről, hatásáról tanúskodik hallgatóinak jelenlegi összetétele: diákjaink között volt/van többek között számos Szerbiából, Jordániából, Azerbajdzsánból, Marokkóból, Brazíliából érkezett diák, de folyamatos az érdeklődés itthonról és további országokból is.