Germanisztika irodalomtudomány

Germanisztikai Irodalomtudomány Doktori Program (GER)

Programvezető: Dr. Orosz Magdolna

E-mail: orosz.magdolna@btk.elte.hu

A germanisztikai irodalomtudományi doktori program sokrétű kutatási területeket képvisel, interdiszciplináris szemlélettel működik, figyelemmel kísérve és integrálva az irodalomtudományban zajló elméleti és módszertani változások eredményeit (pl. a különféle „fordulatok” – „cultural turn”, „spatial turn”,„visual turn”, „cognitive turn” jelenségét – vagy a klasszikus és posztklasszikus narratológiai kutatások sokszínűségét). Mindeközben figyelemmel kíván lenni az irodalomtudományi / modern filológiai kutatások sajátosságaira.

A germanisztikai irodalomtudományi doktori oktatási program a német nyelvű irodalom diakrón aspektusok szerinti tagolásában (így a középkor és kora újkor, a 18.-19.-20. század, valamint a kortárs német nyelvű irodalomra fókuszálva) a következő egymással sokrétűen összefüggő szakterületeken folytat kutatásokat és vezet doktori témákat:

  • irodalom és kultúra – a kultúraköziség jelenségeinek vizsgálata a kultúra különböző diszkurzusaiban, különös tekintettel az irodalomra illetve más kulturális diszkurzusokkal való kapcsolatára: német-magyar komparatisztikai kutatások a középkortól napjainkig, interkulturális kapcsolattörténeti vizsgálatok;

  • irodalomelméleti kutatások, különös tekintettel az irodalmi elbeszélés/narráció elméleti és elemzési vonatkozásaira, valamint az intertextualitás- és intermedialitás-elméletekre, illetve a szövegelemzési gyakorlatban és (irodalom)történeti korszakok, műfajok vizsgálatában való alkalmazhatóságukra;

  • műfajelméleti és történeti kutatások (pl. az útirajz mint műfaj vizsgálata; a kortárs regény változásai);

  • irodalom, irodalmi közvetítés, fordítás: a műfordítás elmélete és története, műfordítói teljesítmények vizsgálata (német-magyar vonatkozásban);

  • kultúra, irodalom, regionalitás összefüggései: a német nyelvű irodalom és irodalmi élet mint regionális kultúra, különös tekintettel Közép-Kelet- és Délkelet-Európa német nyelvű regionális irodalmaira; a német zsidó irodalom vizsgálata.

  • a kultúra mint „saját” és „idegen” (Eigenes und Fremdes) találkozásának helye: imagológiai tárgyú kutatások;

  • irodalom és sajtótörténet a 19. század második felétől a második világháborúig: a magyarországi német nyelvű sajtó, valamint a korszak bécsi publicisztikájával kapcsolatos kutatások.

A program képzésében részt venni szándékozók a program oktatóinak témahirdetései alapján választhatnak témavezetőt, akivel meghatározzák a készülő dolgozat elméleti, módszertani és gyakorlati kérdéseit, és aki végigkíséri doktori tanulmányaikat, a disszertáció elkészítését. A doktori program hallgatói konzultációs támogatásban részesülhetnek a tanszék/doktori program külföldi partnereitől is.

A program hallgatói tanulmányaik során bekapcsolódnak a program/tanszék tudományos kutatásaiba, tudományos rendezvényeibe, így lehetőséget kapnak publikálásra, konferencia-előadások tartására, valamint oktatásra is. A germanisztikai irodalomtudományi doktori program elsősorban az intézeti és tanszéki nemzetközi kapcsolatokra építve, valamint más intézményekkel fenntartott kapcsolatokra alapozva széleskörű nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik, melyek a germanisztikai irodalomtudományi doktori program hallgatóinak is lehetőséget biztosítanak a nemzetközi kitekintésre, megmérettetésre.

A doktori program témahirdetői:      

Dr. Balogh F. András

Dr. Kerekes Amália

Dr. Király Edit

Dr. Kurdi Imre

Dr. Orosz Magdolna

Dr. Varga Péter