Romanisztika

Francia irodalom

Programvezető: Dr. Palágyi Tivadar

E-mail: palagyi.tivadar@btk.elte.hu

A francia irodalmi doktori program a francia nyelvű irodalom időrendi tagolásában (így a középkor, a reneszánsz, a 17. századi barokk és klasszicista, a Felvilágosodás korabeli, a 19. századi romantikus, realista, naturalista és szimbolista, a 20. századi és a kortárs francia nyelvű irodalomra fókuszálva) a következő szakterületeken folytat kutatásokat és vezet doktori témákat:

  • magyar-francia komparatisztikai kutatások a középkortól napjainkig, a közép-európai másik frankofónia fogalma: interkulturális kapcsolattörténeti vizsgálatok; Európán kívüli frankofón irodalmak
  • irodalomelméleti kutatások: a metafikció; az antik stíluselméletek változásai a francia irodalomtörténetben: a stílusszintek keveredése a francia regényben a 19. századtól napjainkig
  • műfajelméleti és történeti kutatások (az ófrancia hősi ének és regény műfaji szembeállítása; a 17. századi francia kiseposz; 18. századi regény és önéletírás; utazási irodalom a 19. században, a fantasztikus irodalom a 19. században; a kortárs regény változatai);
  • irodalom, irodalmi közvetítés, fordítás: a műfordítás elmélete és története, műfordítói teljesítmények vizsgálata (francia-magyar vonatkozásban);
  • az irodalomtörténet története;

A program képzésében részt venni szándékozók a program oktatóinak témahirdetései alapján választhatnak témavezetőt, akivel meghatározzák a készülő dolgozat elméleti, módszertani és gyakorlati kérdéseit, és aki végigkíséri doktori tanulmányaikat, a disszertáció elkészítését. A doktori program hallgatói konzultációs támogatásban részesülhetnek a tanszék/doktori program külföldi partnereitől is.

A program hallgatói tanulmányaik során bekapcsolódnak a program/tanszék tudományos kutatásaiba, tudományos rendezvényeibe, így lehetőséget kapnak publikálásra, konferencia-előadások tartására, valamint oktatásra is. A francia irodalmi doktori program elsősorban az intézeti és tanszéki nemzetközi kapcsolatokra építve, valamint más intézményekkel fenntartott kapcsolatokra alapozva széleskörű nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik, melyek a francia irodalmi doktori program hallgatóinak is lehetőséget biztosítanak a nemzetközi kitekintésre, megmérettetésre.

A Francia irodalom doktori program oktatói és témahirdetői:

Cseppentő István Dr. egyetemi adjunktus

Horváth Krisztina Dr. tanszékvezető, habilitált egyetemi docens

Maár Judit Dr. egyetemi tanár

Palágyi Tivadar Dr. habilitált egyetemi docens

Tóth Réka Dr. egyetemi docens


Italianisztikai irodalom- és művelődéstörténet 

Programvezető: Dr. Szkárosi Endre

E-mail: szkarosi.endre@btk.elte.hu

Az Italianisztikai irodalom- és művelődéstörténet doktori program oktatói és témahirdetői:

Falvay György Dávid Dr. tanszékvezető, habilitált egyetemi docens

Fried Ilona Prof. egyetemi tanár

Matyus Norbert Dr., egyetemi adjunktus

Nagy József Dr., tudományos munkatárs

Szegedi Eszter egyetemi adjunktus

Szkárosi Endre Dr. egyetemi tanár

Török Tamara Dr., egyetemi adjunktus

 


A kortárs latin-amerikai elbeszélő irodalom alkotásainak és előzményeinek szövegvizsgálata 

Programvezető: Dr. Menczel Gabriella

E-mail: menczel.gabriella@btk.elte.hu

„A kortárs latin-amerikai elbeszélő irodalom alkotásainak és előzményeinek szövegvizsgálata” doktori program bevált struktúrával, magas színvonalon működik 1994 óta, eleinte Kulin Katalin, majd 2008-tól 2019-ig Scholz László vezetésével. Noha a spanyol nyelvű irodalmaknak célzottan csak egyetlen nagyobb korszakával és műfajával foglalkozik, azt az elvárható legszélesebb irodalomtörténeti és -elméleti keretben végzi. A program fő fókusza az ún. latin-amerikai újpróza, mely az 1960-as évektől bontakozott ki, és hatása máig tart; mivel az irányzat közvetetten a modernizmus és az avantgárd folyománya, különös gondot fordítunk a legtágabb értelemben vett prózaelőzmények tanulmányozására. Kiemelt helyen foglalkozunk a latin-amerikai irodalom hispán gyökereivel és párhuzamosan futó szálaival, továbbá a spanyol-amerikai szubsztrátum különböző rétegeinek a feltárásával. Hasonlóan gazdag a program módszertani felépítése: a szűkebb értelemben vett narratológiai és szövegvizsgálati metodológián messze túlmenően, interdiszciplináris megközelítésben zajlik a corpus változatos tartalmi-formai elemzése. Különös figyelmet fordítunk a hispán hagyományokon túl a világirodalmi párhuzamokra, előzményekre és elméleti beágyazottságra, az irodalom és  társművészetek kapcsolatrendszerére, ami garantálja a témakör széleskörű, árnyalt feldolgozását.

A szakmai program felépítése a fenti elvek mentén igazodik a doktoranduszok egyéni témaválasztásából fakadó igényeihez és érdeklődéséhez. A kutatási témák végső kialakítása mindig a választott témavezetővel történő egyeztetés eredménye. A program az általános, világirodalmi és elméleti bevezető után tartalmaz spanyol-amerikai irodalom- és tudománytörténeti fejezeteket, komparatisztikai módszereket is alkalmazva feltárja az egyes prózaformák spanyol-amerikai módosulásait; azok a jelenségek kapnak külön hangsúlyt, amelyek továbbélése számottevő a mai prózában, és kötődnek a program corpusához. Bemutatásra kerülnek továbbá a modern spanyol-amerikai próza fő vonulatai régiók és műfajok szerint is: a Spanyol Tanszék kutatási profilját követve, az elemzett területek közül a Río de la Plata, az Andok, a Karib és Mexikó áll a figyelem középpontjában, a formák közül a novella, a kisregény és a sokágú modern-posztmodern regény. A doktoranduszok hatalmas, világirodalmi szinten is jelentős corpusból meríthetnek elemzéseikhez témát, szerzőt és művet, de foglalkozhatnak műfordítási kérdésekkel is. Mindeddig több, mint húsz disszertációban olyan írókról születtek sikeres munkák, mint Carlos Fuentes, Guillermo Cabrera Infante, Miguel Angel Asturias, Alejo Carpentier, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, José Donoso, Juan Carlos Onetti, Abelardo Castillo, Augusto Roa Bastos, Virgilio Piñera, Salvador Elizondo, Mario Bellatin, Ricardo Piglia vagy Reinaldo Arenas, illetve a műfaji áttekintések is figyelemre méltóak (pl. az önéletírás, a fantasztikum, a pikareszk, az egypercesek, stb).

 A kurzusokon kívül hangsúlyos szerepet kapnak programban a konzultációs, tutoriális, egyéni képzési formák. Minden félévben bekapcsoljuk a hallgatókat a Tanszéken folyó oktatási-kutatási projektekbe, például a latin-amerikai kísérletező prózával, fantasztikus irodalommal és a kisregény műfajával foglalkozó projektek munkáiba. A Spanyol Tanszék Latin-Amerika Kutatóközponttal együttműködve rendszeresen szervez nemzetközi tudományos konferenciákat, előkészítésükben, az előadások megjelentetésében minden doktorandusz részt vesz, és a tudományos találkozókon spanyol nyelvű előadást is tart. Rendszeresek a program által szervezett és kifejezetten a fiatal kutatóknak szóló, Fiatal Hispanisták Találkozói is. Számos Erasmus-kapcsolatunkat kihasználva, gyakorlatilag minden doktorandusznak módja van hosszabb-rövidebb külföldi tanulmányútra menni spanyolországi vagy más európai kutatóközpontokba, illetve az Erasmus+ keretében egyre több latin-amerikai egyetemre is. Évek óta működik a Spanyol Doktori Klub is, amely szemeszterenként 1-2 alkalommal, mindig külső, meghívott előadóval tart találkozót. Végül a doktoranduszok lehetőséget kapnak, hogy a Tanszék magyar vagy idegen nyelvű kiadványaiban – akár oktatókkal együtt – publikáljanak, illetve tematikus számokat állítsanak össze és gondozzanak. Ezen a területen kiemelt helyet kap a Tanszéknek Lejana névvel megjelenő, kisprózával foglalkozó, nemzetközi folyóirata (http://ojs.elte.hu/index.php/lejana), amely 2010 óta működik, illetve a Lazarillo – Fiatal Hispanisták Tanulmányai sorozat, amelynek számai az ELTE Reader elektronikus felületén is olvashatók.

A képzés elsődleges célja, hogy a hallgató elsajátítsa az önálló kutatómunka módszertanát, képes legyen az elvárt színvonalon összeállítani és megvédeni a doktori disszertációját. A doktori cím megszerzése után pedig saját kutatási irányokat tudjon kijelölni.

Portugál nyelvű irodalmak: a prózai műfajok története 

Programvezető: Dr. Pál Ferenc

E-mail: pal.ferenc@btk.elte.hu