Romanisztika

Romanisztika

Francia irodalom

Programvezető: Dr. Palágyi Tivadar

E-mail: palagyi.tivadar@btk.elte.hu

A francia irodalmi doktori program a francia nyelvű irodalom időrendi tagolásában (így a középkor, a reneszánsz, a 17. századi barokk és klasszicista, a Felvilágosodás korabeli, a 19. századi romantikus, realista, naturalista és szimbolista, a 20. századi és a kortárs francia nyelvű irodalomra fókuszálva) a következő szakterületeken folytat kutatásokat és vezet doktori témákat:

  • magyar-francia komparatisztikai kutatások a középkortól napjainkig; középkori bizánci-francia kapcsolatok; a közép-európai másik frankofónia fogalma: interkulturális kapcsolattörténeti vizsgálatok; Európán kívüli frankofón irodalmak
  • irodalomelméleti kutatások: a metafikció; az antik stíluselméletek változásai a francia irodalomtörténetbe; a stílusszintek keveredése a francia regényben a 19. századtól napjainkig
  • műfajelméleti és történeti kutatások (az ófrancia hősi ének és regény műfaji szembeállítása; a 17. századi francia kiseposz; 18. századi regény és önéletírás; utazási irodalom a 19. században, a fantasztikus irodalom a 19. században; a kortárs regény változatai);
  • irodalom, irodalmi közvetítés, fordítás: a műfordítás elmélete és története, műfordítói teljesítmények vizsgálata (francia-magyar vonatkozásban);
  • az irodalomtörténet története;

A program képzésében részt venni szándékozók a program oktatóinak témahirdetései alapján választhatnak témavezetőt, akivel meghatározzák a készülő dolgozat elméleti, módszertani és gyakorlati kérdéseit, és aki végigkíséri doktori tanulmányaikat, a disszertáció elkészítését. A doktori program hallgatói konzultációs támogatásban részesülhetnek a tanszék/doktori program külföldi partnereitől is.

A program hallgatói tanulmányaik során bekapcsolódnak a program/tanszék tudományos kutatásaiba, tudományos rendezvényeibe, így lehetőséget kapnak publikálásra, konferencia-előadások tartására, valamint oktatásra is. A francia irodalmi doktori program elsősorban az intézeti és tanszéki nemzetközi kapcsolatokra építve, valamint más intézményekkel fenntartott kapcsolatokra alapozva széleskörű nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik, melyek a francia irodalmi doktori program hallgatóinak is lehetőséget biztosítanak a nemzetközi kitekintésre, megmérettetésre.

A Francia irodalom doktori program oktatói és témahirdetői:

Cseppentő István Dr. egyetemi adjunktus

Egedi-Kovács Emese Dr. kutató

Horváth Krisztina Dr. tanszékvezető, habilitált egyetemi docens

Kalmár Anikó Dr. egyetemi adjunktus

Maár Judit Dr. egyetemi tanár

Palágyi Tivadar Dr. habilitált egyetemi docens

Tóth Réka Dr. egyetemi docens


Italianisztikai irodalom- és művelődéstörténet 

Programvezető: Dr. Falvay Dávid

E-mail:falvay.david@btk.elte.hu

 

Az Italianisztikai irodalom- és művelődéstörténet doktori program oktatói és témahirdetői:

Falvay Dávid. tanszékvezető, habilitált egyetemi docens

Fried Ilona, professor emeritus

Szegedi Eszter egyetemi adjunktus

Török Tamara, egyetemi adjunktus

Mátyus Norbert, habilitált egyetemi docens

Nagy József 

Az italianiszikai irodalom- és művelődéstörténeti program a tudományos továbbképzésben részt venni kívánóknak egyrészt
– lehetővé teszi, hogy a képzés keretében elmélyült kutatásokat folytassanak választott témájukban, témavezetőik irányításával és a programban résztvevő oktatók segítségével;
– biztosítja a témakör tágabb irodalmi és kulturális kontextusának tanulmányozását, valamint  kutatásmódszertani segítséget nyújt.

Másrészt – mindenekelőtt a kreatív szellemi tevékenység, az autonóm gondolkodás és problémamegoldási készség továbbfejlesztésének szempontjait szem előtt tartva – szervezett szakmai kereteket és a rendszeres tudományos képzés lehetőségét nyújtja a doktoranduszoknak a témájukon túlmutató, de érdeklődési körükbe eső szakterületeken is. Minderre az nyújt garanciát, hogy a program témavezetői és oktatói szakmai kompetenciája az italianisztikai irodalom- és művelődéstörténet korszakainak, poétikai és műnemi dimenzióinak, kultúr- és tudománytörténetének csaknem teljes ívét lefedi. Emellett - más hazai és nemzetközi tudományos intézményekkel együttműködésben - módunkban áll specifikus érdeklődésű doktoranduszaink képzéséhez további tanulmányok és konzultációk lehetőségét megnyitni, illetve lehetőség van arra is, hogy szükség esetén a más tudományos intézményeknél folyó kutatásokba való bevonásukat kezdeményezzük.

A szakmai program felépítése a fenti elvek mentén igazodik a doktoranduszok egyéni témaválasztásából fakadó igényeihez és érdeklődéséhez. A kutatási témák végső kialakítása mindig a választott témavezetővel/témavezetőkkel történő egyeztetés eredménye.

A kurzusokon kívül hangsúlyos szerepet kapnak programban a konzultációs, tutoriális, egyéni képzési formák. Rendszeresen bekapcsoljuk a hallgatókat a Tanszéken folyó oktatási-kutatási projektekbe, például a régi irodalmi filológiai kutatási projektek munkáiba.

A program hangsúlyosan interdiszciplináris és nemzetközi jellegű – támaszkodva a széles körül Erasmus- és egyéb nemzetközi kapcsolatokra - s e mellett külön hangsúlyt fektet a magyar vonatkozású (komparatív, kapcsolattörténeti, illetve kulturális transzfer és recepciótörténeti) jellegű italianisztikai kutatásokra is.

A képzés nyelve az olasz és a magyar.


A kortárs latin-amerikai elbeszélő irodalom alkotásainak és előzményeinek szövegvizsgálata 

2023-tól: Spanyol nyelvű irodalmak

Programvezető: Dr. Menczel Gabriella

E-mail: menczel.gabriella@btk.elte.hu

A program oktatói és témahirdetői: Dr. Báder Petra, Dr. Kutasy Mercédesz, Dr. Menczel Gabriella

A „Spanyol nyelvű irodalmak” doktori program előzménye „A kortárs latin-amerikai elbeszélő irodalom alkotásainak és előzményeinek szövegvizsgálata” címmel jól bevált struktúrával, magas színvonalon működött 1994 óta, eleinte Kulin Katalin, majd 2008-tól 2019-ig Scholz László, azóta pedig Menczel Gabriella vezetésével. 2022-ig húsz sikeres védésre került sor. 2022-től a program a szakmai igényeknek megfelelően új címmel és kibővített tematikával indul, ezzel teret ad az idő-, a tér- és a műfaji keretek kitágítására. Ennek megfelelően a következő területekhez kapcsolódó, szigorúan immanens szövegelemzéseken alapuló témákat – akár társtémavezetőkkel együttműködve – fogad be:

  • spanyol nyelvű irodalmak és kultúrák vizsgálata a kezdetektől napjainkig, általános irodalom- és kultúraelméleti keretben;
  • szöveginterpretációk, történeti és komparatisztikai vizsgálatok az európai és az amerikai spanyol nyelvű irodalmak és kultúrák területéről, világirodalmi kontextusban;
  • műfaji paradigmák, műfajelméleti és történeti vizsgálódások;
  • a spanyol nyelvű irodalmak interdiszciplináris vizsgálata, a társművészetek, a kultúra, a társadalomtudományok, intermediális kapcsolatok tekintetében;
  •  irodalomközvetítés, műfordítás, fordításelméletek.

A korábbi program a modern spanyol-amerikai prózairodalomra összpontosított. A jelenlegi, szélesebb kitekintésű program lehetőséget ad mind az irodalomtörténeti folyamatok, a hispán világ jelentős életművei, régiói, mind pedig a prózán kívül más műfajok elmélyültebb vizsgálatára is.

Foglalkozunk a spanyol és latin-amerikai irodalom európai, valamint Európán kívüli gyökereivel és párhuzamosan futó szálaival, továbbá a spanyol-amerikai szubsztrátum különböző rétegeinek a feltárásával. Hasonlóan gazdag a program módszertani felépítése: a szűkebb értelemben vett narratológiai és szövegvizsgálati metodológián messze túlmenően, interdiszciplináris megközelítésben zajlik a corpus változatos tartalmi-formai elemzése. Különös figyelmet fordítunk a hispán hagyományokon túl a világirodalmi párhuzamokra, előzményekre és elméleti beágyazottságra, az irodalom és társművészetek kapcsolatrendszerére, ami garantálja a témakör széles körű, árnyalt feldolgozását.

A szakmai program felépítése a fenti elvek mentén igazodik a doktoranduszok egyéni témaválasztásából fakadó igényeihez és érdeklődéséhez. A kutatási témák végső kialakítása mindig a választott témavezetővel/témavezetőkkel történő egyeztetés eredménye. A program az általános, világirodalmi és elméleti bevezető után tartalmaz spanyol és spanyol-amerikai irodalom- és tudománytörténeti fejezeteket, komparatisztikai módszereket is alkalmazva feltárja az egyes műfajok spanyol, spanyol-amerikai módosulásait; azok a jelenségek kapnak külön hangsúlyt, amelyek relevanciája számottevő a választott témában, és kötődnek az adott disszertáció corpusához. A Spanyol Tanszék kutatási profilját követve, az elemzett területek közül a Río de la Plata, az Andok, a Karib-térség, Mexikó és Spanyolország áll a figyelem középpontjában, a formák közül a novella, a kisregény, a sokágú modern-posztmodern regény és költészet. A doktoranduszok hatalmas, világirodalmi szinten is jelentős corpusból meríthetnek elemzéseikhez témát, szerzőt és művet, de foglalkozhatnak műfordítási kérdésekkel is. Mindeddig több, mint húsz disszertációban olyan írókról születtek sikeres munkák, mint Carlos Fuentes, Guillermo Cabrera Infante, Miguel Angel Asturias, Alejo Carpentier, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, José Donoso, Juan Carlos Onetti, Abelardo Castillo, Augusto Roa Bastos, Virgilio Piñera, Salvador Elizondo, Mario Bellatin, Ricardo Piglia vagy Reinaldo Arenas, illetve a műfaji áttekintések is figyelemre méltóak (pl. az önéletírás, a fantasztikum, a pikareszk, az egypercesek stb).

A kurzusokon kívül hangsúlyos szerepet kapnak programban a konzultációs, tutoriális, egyéni képzési formák. Minden félévben bekapcsoljuk a hallgatókat a Tanszéken folyó oktatási-kutatási projektekbe, például a latin-amerikai kísérletező prózával, fantasztikus irodalommal és a kisregény műfajával foglalkozó projektek munkáiba. A Spanyol Tanszék, az ELTE BTK Latin-Amerika Kutatóközpontjával együttműködve, rendszeresen szervez nemzetközi tudományos konferenciákat, előkészítésükben, az előadások megjelentetésében minden doktorandusz részt vesz, és a tudományos találkozókon spanyol nyelvű előadást is tart. Rendszeresek a program által szervezett és kifejezetten a fiatal kutatóknak szóló, Fiatal Hispanisták Találkozói is. Számos Erasmus-kapcsolatunkat kihasználva, gyakorlatilag minden doktorandusznak módja van hosszabb-rövidebb külföldi tanulmányútra menni spanyolországi vagy más európai kutatóközpontokba, illetve az Erasmus+ keretében egyre több latin-amerikai egyetemre is. Végül a doktoranduszok lehetőséget kapnak, hogy a Tanszék magyar vagy idegen nyelvű kiadványaiban – akár oktatókkal együtt – publikáljanak, illetve tematikus számokat állítsanak össze és gondozzanak. Ezen a területen kiemelt helyet kap a Tanszéknek Lejana névvel megjelenő, kisprózával foglalkozó, nemzetközi folyóirata (http://ojs.elte.hu/index.php/lejana), amely 2010 óta működik, illetve a Lazarillo – Fiatal Hispanisták Tanulmányai sorozat, amelynek számai az ELTE Reader elektronikus felületén is olvashatók.

A képzés elsődleges célja, hogy a hallgató elsajátítsa az önálló kutatómunka módszertanát, képes legyen az elvárt színvonalon összeállítani és megvédeni a doktori disszertációját, a doktori cím megszerzése után pedig saját kutatási irányokat tudjon kijelölni.

Portugál nyelvű irodalmak: a prózai műfajok története 

Programvezető: Dr. Pál Ferenc

E-mail: pal.ferenc@btk.elte.hu