Komplex vizsga fő témakörei programonként 2018/2019

 

Fő témakörök a 2018/2019-as tanévben a Komplex vizsgához

(A fő témakörök kiírásának időpontja: 2018. október. Azokban a programokban, ahol nem szerepel tétel, az idei tanévben nem lesz vizsgázó.)

 

Anglisztika és amerikanisztika

Amerikanisztika (programvezető: Frank Tibor)

fő témakörök:

1. Alanyköziség-elméletek és interkulturális találkozások (az amerikai őshonos irodalmi műfajok példáján bemutatva)

2. Performatív alanyképzés mese-elméleti keretben (az amerikai ifjúsági irodalom példáján bemutatva)

3. Diskurzuselmélet és a 20. századi amerikai média

4. Interszubjektivitás és trauma a 20. századi afro-amerikai irodalomban

Angol irodalom és kultúra a középkorban és a kora újkorban (programvezető (helyett hivatalos aláíró): Lukács István)

fő témakörök:

1. A kora újkori ("reneszánsz") angol dráma értelmezési horizontjai

Modern angol–amerikai irodalom és kultúra / Modern English and American Literature and Culture (programvezető: Ferencz Győző)

fő témakörök:

1. Questions of 19th canonised and 'apocryphal' gay fiction and sexology / A 19. századi kanonizált és "apokrif" meleg irodalom és szexológia kérdései

2. Contemporary English fiction in the light of complementary critical approaches: Maggie Gee, Alice Thomas Ellis and David Lodge on race, spirituality, and "the gift of the other" / A kortárs angol próza két, egymást kiegészítő kritikai iskola fényében: Maggie Gee, Alice Thomas Ellis és David Lodge etnikumról, spiritualitásról és az elfogadás etikájáról

3. Posthuman subjectivity in 20th and 21st century science fiction in English / Poszthumán szubjektum a 20. és 21. század angol nyelvű science fiction irodalmában

4. Representations of politics and history in 20th century Irish poetry in English from W. B. Yeats to the present / Politika és történelem reprezentációja a 20. századi angol nyelvű ír költészetben W. B. Yeatstől napjainkig

5. The works of William Blake in the context of contemporary theology and Bible criticism / W. Blake művei a kortárs teológia és bibliakritika kontextusában)
 

Gender az angol és amerikai irodalomban és kultúrában / Gender in English and American Literature and Culture (programvezető: Bollobás Enikő)

---

 

Germanisztika

Germanisztikai irodalomtudomány (programvezető: Orosz Magdolna)

fő témakörök:

1. ’Régebbi’ német irodalom

2. A Goethe-kor irodalma

3. A századforduló német nyelvű irodalma

4. A 20. század irodalma

5. Osztrák irodalom és kultúrtörténet a 18. század közepétől napjainkig

6. Német-magyar irodalmi és kulturális kapcsolatok a 18. sz. közepétől napjainkig

7. Elméleti problémák, iskolák, irányzatok és módszerek a német irodalomtudományban

Néderlandisztika (programvezető: Gera Judit)

---

Skandinavisztika (programvezető: Mádl Péter)

fő témakörök:

1. A skandináv próza a 20. és 21. században: irányok, tendenciák; tradíciók és speciális skandináv "továbbírások"

 

Szlavisztika

Az orosz irodalom és kultúra Kelet és Nyugat vonzásában (programvezető: Hetényi Zsuzsa)

fő témakörök:

1. 20. századi orosz próza és kultúratörténet

2. Kettős identitás és kétnyelvűség az irodalomban

3. Név és identitás az irodalomban

4. Irodalom és vizualitás

5. Az orosz emigráció irodalma

6. A műfordítás elmélete és gyakorlata

Orosz irodalom és irodalomkutatás – összehasonlító tanulmányok (programvezető: Kroó Katalin)

---

Szláv irodalmak (programvezető: Lukács István)

---

 

Romanisztika

Francia irodalom a középkortól a felvilágosodásig (programvezető: Palágyi Tivadar)

---

Francia irodalom a felvilágosodástól napjainkig (programvezető: Maár Judit)

---

Italianisztikai irodalom- és művelődéstörténet (programvezető: Szkárosi Endre)

fő témakörök:

1. Luigi Pirandello művei az európai modernitás tükrében

A kortárs latin-amerikai elbeszélő irodalom alkotásainak és előzményeinek szövegvizsgálata (programvezető: Scholz László)

fő témakörök:

1. A spanyol-amerikai újpróza és előzményei

Portugál nyelvű irodalmak: a prózai műfajok története (programvezető: Pál Ferenc)

fő témakörök:

1. A posztmodern regény esztétikai és irodalomtechnikai kérdései

 

Magyar és uráli irodalomtudomány (folklór), könyvtártudomány és folklorisztika

Általános irodalom- és kultúratudomány (programvezető: Kulcsár Szabó Ernő)

fő témakörök:

1. A lírai modernség kutatásának új kérdésirányai az ezredfordulón

2. Líraelmélet és medialitás

3.A  XX. századi prózatörténet fő poétikai irányai

4. Narratológiák a strukturalizmus után

5. Testelméletek a 20. századi és kortárs irodalomértésben

Összehasonlító irodalomtudomány (programvezető: Kulcsár-Szabó Zoltán)

fő témakörök:

1. Kortárs amerikai és francia költészet

A magyar és európai reneszánsz (programvezető: Horváth Iván)

fő témakörök:

1. A korszak textológiája

A magyar barokk (programvezető: Kiss Farkas Gábor)

fő témakörök:

1. A magyarországi reformáció európai kapcsolatai a 16-17. században

A magyar és európai felvilágosodás (programvezető: Szilágyi Márton)

---

Romantika (programvezető: Eisemann György)

---

Késő romantikus és kora modern magyar irodalom (programvezető: Eisemann György)

---

Az irodalmi modernség (programvezető: Gintli Tibor)

fő témakörök:

1. A Nyugat-os prózahagyomány

2. A 20. század első felének magyar líratörténete

1945 utáni magyar irodalom (programvezető: Schein Gábor)

fő témakörök:

1. Testelméletek a huszadik századi és kortárs irodalomértésben

2. A huszadik század második felének magyar líratörténete, különös tekintettel az Újhold költőinek poétikatörténeti szerepére

Az uráli népek folklórja és irodalma (programvezető: Csepregi Márta)

fő témakörök:

1. Szocialista társadalmak a XX. század utolsó harmadában

Könyvtártudomány (programvezető: Kiszl Péter)

fő témakörök:

1. A könyvtári dokumentumok formai és tartalmi feltárásának, kezelésének, megőrzésének valamint szolgáltatásának új módszerei

Magyar és összehasonlító folklorisztika (programvezető: Bárth Dániel)

fő témakörök:

1. Vallás és identitás a jelenkori Magyarországon

2. Az elit és a népi vallás dichotómiája a középkorban